عصر ترور در عراق

به نام خدا

يكی از خصوصيات عصر پس از اشغال عراق رواج ترورهايی است كه به بهانه مختلف توسط سازمان سيای آمريكا، اينتليجنت سرويس انگليس و موساد اسرائيل در عراق رخ خواهد داد و از اين طريق آنها تلاش می كنند، راه را برای تحقق اهداف نامشروع خود در عراق هموار نموده و به اشغالگری خود و غارت منابع و ثروتهای عراق برای سالهای طولانی ادامه دهند.

مطلب فوق قسمتی از مقاله اينجانب محمد حسن قديری ابيانه است كه در تاريخ ۱/۲/۱۳۸۲ در روزنامه قدس به چاپ رسيده است. با توجه به حوادث اخير به ويژه ترور آيت الله حكيم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق توجه شما را به قسمتی از اين مقاله كه تحت عنوان عصر ترور به چاپ رسيده است جلب می نمايم:

عصر ترور

... نكته دوم اينكه در خبرها آمده آمريكايی ها با در اختيار قرار دان تفنگ های دوربين دار به برخی از عوامل عراقی در مورد ترور سيد عبدالعزيز حكيم نفر دوم مجلس اعلای انقلاب اسلامی  عراق كه ب داخل كشورش رفته استبوده اند كه الته و خوشبختانه اين توطئه به نتيجه نرسيد. با اين تفنگ ها می توان از راه دور افراد مورد نظر را نشانه رفت و هدف اعمال تروريستی قرار داد.

از اين نوع سلاح ها در سفارتخانه آمريكا در تهران (لانه جاسوسي) نيز كشف شده بود و هرگز مقامات آمريكايی توضيح ندادند كه در اختيار داشتن توفنگ دوربين دار ويژه ترور چه سنخيتی با وظيفه ديپلماتيك سفارت آمريكا در ايران داشته است؟! اين در حالی است كه اسناد لانه جاسوسی نشان می دهد  كه سفارت آمريكا به حمايت از گروه های تروريستی پرداخته و حمايت از ترور مقامات كشور را در برنامه خود قرار داده است. اين امر مسلمی است كه آمريكا با شكل گيری حكومت مردمی و مردم سالار، بويژه با قدرت گرفتن شخصيتهای مستقل و مذهبی در عراق به شدت مخالف است و در حين مخالفت با حكومت مردمی در عراق می خواهد خود را آزادی بخش ملت عراق نيز نشان بدهد!

پر واضح است كهآمريكا مسئوليت برنامه ريزی و انجام اين ترورها را برعهده نخواهد گرفت و آن را به فدائيان صدام، باقی مانده گارد رياست جمهوری نسبت خواهد داد!

ترور، يكی از راهكارهای محروم كردن مردم عراق از شخصيتهای موثر و مورد اعتمادشان است و بايد مطمئن بود كه يكی از خصوصيات عصر پس از اشغال عراق رواج ترورهايی است كه به بهانه مختلف توسط سازمان سيای آمريكا، اينتليجنت سرويس انگليس و موساد اسرائيل در عراق رخ خواهد داد و از اين طريق آنها تلاش می كنند، راه را برای تحقق اهداف نامشروع خود در عراق هموار نموده و به اشغالگری خود و غارت منابع و ثروتهای عراق برای سالهای طولانی ادامه دهند.

به مطالب فوق بايد اخبار منتشره در رسانه ها، مبنی بر اعزام ۱۵۰ مامور موساد به عراق بريا ترور دانشمندان هسته ای عراق را كه ليست آنها توسط هيات خلع سلاح سازمان ملل در اختيار آمريكا قرار گرفته است اضافه نمود.

/ 0 نظر / 33 بازدید