رد صلاحيت شدگان شايستگی سفيری را ندارند

استعفا از نمايندگي مجلس بايد مزاياي آن را نيز شامل شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 به قلم دكتر قديری ابيانه  كار شناس مسائل استراتژيك - ۱۸ اسفند ۱۳۸۲

هر فردي كه وارد مجلس شوراي اسلامي شود، هر گروه اداری كه داشته باشد به گروه 18 ارتقاء پيدا مي كند و بعد از نمايندگي گروهش تنزل پيدا نمي نمايد.

گروه 18 ويژه وزرا است. سفرا و استانداران گروهشان 17 است. گروه نمايندگان نيز 17 بود كه در تصميمي از سوي مجلس در دوران گذشته به 18 ارتقاء يافت.

به طور مثال اگر كارمندي گروهش در رتبه بندي اداري 12 باشد و به مجلس راه يابد گروهش به 18 ارتقاء خواهد يافت و چنانچه بعد از نمايندگي به سر كار اول خود برگردد، محاسبه حقوقش بر اساس گروه 18 خواهد بود.

پيشنهاد من اين است كه هر نماينده اي كه به دليل مفاسد اقتصادي و اجتماعي صلاحيتش رد شود و يا از سمت نمايندگي استعفا دهد بايد اين امتياز نيز از او سلب گردد. به عبارتي استعفا از نمايندگي بايد شامل مزاياي آن نيز بشود.

بنابراين پيشنهاد بنده اين است كه افراطيون مستعفي از مجلس،  گروه اداريشان به قبل از ورود به مجلس تقليل يابد. نمي شود از نمايندگي مردم استعفا داد ولي مزايا و حقوق آن را براي خود حفظ نمود.

حالا خوب است مجلس ششم در پايان كار خود چنين قانوني را تصويب كند و بعد افراطيون استعفا بدهند. آنگاه استعفايشان معني مي دهد. البته اگر قبلا بورس تحصيلي با حقوقي بيش از حقوق نمايندگي براي خود تدارك نديده باشند و يا جيره و مواجب آنها از قبل توسط بيگانگان تامين نشده باشد!!

شايعاتي نيز شنيده شده است مبني بر اينكه افراطيون در نظر دارند پست هاي سفيري در خارج از كشور را براي نمايندگان مجلس ششم كه رد صلاحيت شده اند و نيز براي مقامات دولتي كه تهديد به استعفا از مسئوليت ها نموده بودند اختصاص دهند. طبيعتا بايد جلوي چنين رويه اي را گرفت.

كساني كه صلاحيت نمايندگي مردم بخشي از كشور را ندارند، قطعا صلاحيت نمايندگي كل ملت و همه بخش هاي نظام را ندارند.

سفير در حقيقت تماميت نظام و مردم را در خارج از كشور نزد دول خارجي نمايندگي مي كند. بنابراين كساني كه كليت نظام را قبول ندارند نمي توانند آن را نمايندگي كنند. كساني كه افتخارشان اين است كه مورد حمايت بيگانگان هستند قطعا سفراي مناسبي براي كشور نخواهند بود و نمي تواند از حقوق ايران در مقابل بيگانگان دفاع كنند.

اگر لازم شد بعدا در اين باره مطالب بيشتري به رشته تحرير در خواهم آورد.

/ 0 نظر / 25 بازدید