۳ مصاحبه در مورد پروتكل الحاقي

 قديري ابيانه:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تصويب طرح پيوستن ايران به پروتکل الحاقي به مجلس هفتم سپرده شود

تهران:۱۸:۰۷ ,  ۱۳۸۲/۰۸/۰۳

دکتر محمد حسن قديري ابيانه کارشناس مسائل استراتژيک گفت : با توجه به نفوذ آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي به احتمال قوي آنها در آينده سعي خواهند کرد تا از اين توافقات به نفع آمريکا وصهيونيسم و به ضرر ملت ايران سوء استفاده کنند

وي  در گفتگويي با خبرنگار سياسي مهر گفت : کساني که در مجلس شوراي اسلامي طرحسه فوريتي براي امضاء پروتکل الحاقي 2+ 93 را مطرح کردند و کساني که اعلام نمودندآگر دولت اين پروتکل را امضاء نکند مجلس راسا اقدام خواهد کرد و کساني که طي مصاحبههاي مکرر خواستار امضاء سريع و بدون قيد و شرط اين پروتکل شدند راه را بر کسبامتيازات بيشتر از غرب بستند و مواضع آنها به نفع بيگنانگان تمام شد و از اين جهتخيانتي بزرگي نسبت به کشور و ملت مرتکب شدند.

اين کارشناس مسائل بين المللافزود: افراد و سازمانهايي که با امضاء پروتکل مخالفت کردند و حتي پيشنهاد خروج ازان . پي . تي را دادند زمينه را براي کسب امتيازاتي در برابر موافقت ايران باپروتکل هموار ساختند و خدمتي بزرگ به کشور و ملت انجام دادند .

وي تصريح کرد :با وجود پذيرش تعهداتي از سوي اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي توان بهآنها اطمينان کرد  و با توجه به نفوذ آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي بهاحتمال قوي آنها در آينده سعي خواهند کرد تا از اين توافقات به نفع آمريکا صهيونيسمو به ضرر ملت ايران سوء استفاده کنند و به همين لحاظ نيز ايران بايد از همه جهاتآماده خروج از اين پروتکل باشد تا اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند آمادگي مواجههبا عواقب خروج از پروتکل را داشته باشيم .قديري ابيانه تاکيد کرد: به نمايش گذاشتنخواسته مردم مبني بر خروج از پروتکل غرب را وادار خواهد کرد به تعهدات خود پايبندباشد و از اين نظر ضرورت خروج از پروتکل را کاهش خواهد داد و لذا حضور مردم در صحنهدر اين ارتباط امري ضروري به نظر مي رسد .

وي ابراز داشت : نکته قابل توجه اينکهيکي از مراحل تصويب نهايي پروتکل الحاقي  به تصويب رسيدن آن توسط نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي است  ليکن از آنجا که اکثريت موجود نمايندگان در مجلس شوراياسلامي نماينده واقعي افکار عمومي مردم نيستند و اين موضوع در انتخابات شوراهاي شهرو روستا به اثبات رسيده است به نحوي که آنها نتوانستند در تهران حتي يک نماينده بهشوراي شهر بفرستند و با توجه به اينکه در آستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراياسلامي هستيم براي تصويب طرح پيوستن ايران به پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژياتمي بايد به مجلس شوراي اسلامي هفتم سپرده شود .

كارشناس مسايل استراتژيك:

بسياري از مطبوعات جهان موافقت ايران با اروپا را نوعي شكست براي آمريكا تلقي كردند

خبرگزاري دانشجويان ايران – يزد 3/8/1382

سرويس سياسي – خارجي

يككارشناس مسايل استراتژيك معتقد است كه به طور قطع مسوولان كشور در پذيرش پروتكلالحاقي مصالح ملي و منافع كشور را در نظر گرفتهاند و همه نيز بايد از آن تبعيتكنند.

دكتر محمد حسن قديري ابيانه در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در يزد، بااشاره به پيوستن ايران به پروتكل الحاقي تصريح كرد: اگر شرايط به گونهاي ميشد كهبدون امضاي اين پروتكل منافع ملي ما تامين گردد بهتر ميبود، اما مسوولين كشور بايدضمن پذيرفتن پروتكل آماده باشند تا هر لحظه كه بوي سوء استفاده از آن به مشام رسيداز پروتكل خارج شوند.

وي افزود: تاكيد ايران بر داوطلبانه بودن قطع غني سازياورانيوم بدين معناست كه ما حق توليد اورانيوم را براي خود محفوظ ميدانيم و تعهددايمي نداريم و هر زمان احساس كنيم منافع ما اقتضا كند حق داريم از آن خارج شويم.

وي در مورد اهميت سفر سه وزير اروپايي به ايران اذعان داشت: اين اقدام از يكطرف نشانه اهميت ايران براي جهانيان است و از طرف ديگر ميتوان آن را حركتي از سوياروپا جداي از حركت آمريكا حساب كرد.

قديري ابيانه افزود: از طرفي نيز از آنجاكه سه كشور مهم اروپايي هستند، اظهاراتشان را ميتوان به عنوان يك تعهد اروپاييارزيابي كرد، اما علي رغم اين ما نميتوانيم به تعهدات آنها اعتماد مطلق داشتهباشيم؛ چرا كه آنها ثابت كردهاند در مواقعي كه لازم بدانند تعهدات خود را زير پاميگذارند.

اين محقق و نويسنده در بيان جلوگيري از تهديدات احتمالي دشمنخاطرنشان كرد: در اين راستا همگي بايد تلاش كنيم تا كشورمان از همه لحاظ تقويت شود؛اگر ساعت كاري مفيد در ادارات از يك ساعت به هفت الي هشت ساعت برسد خود به خود خيلياز تهديدات دفع خواهد شد و خيلي از فرصتها نيز براي ما فراهم خواهد شد.

قديريابيانه در مورد واكنشهاي مخالفان و موافقان امضاي پروتكل اظهار داشت: اعتراضاتي كهدر روزنامهها و دانشگاهها و محافل سياسي در مخالفت با پيوستن به پروتكل الحاقيصورت گرفت خود به خود زمينه را براي كسب امتياز بيشتر در قبال پذيرفتن پروتكل فراهمكرد و از اين نظر واقعا قابل تقدير است؛ ضمن اين كه كساني نيز به محض تهديد دشمندستها را بالا بردند و خواستار تسليم ايران و قبول بيقيد و شرط پروتكل شدند و راهرا براي كسب امتياز بيشتر بستند و به هيچ وجه با عملشان به منافع ملي كمك نكردند.

وي تاكيد كرد: در هر حال پذيرش پروتكل به معناي حل مشكلات ما و رفع تهديداتنيست و دشمن همواره سعي خواهد كرد از هر اهرمي عليه ما استفاده كنند؛ ما نيز بههمين دليل بايد آماده باشيم تا در مقابل اين تهديدات احتمالي خود را تقويتبكنيم.

قديري ابيانه افزود: آمريكا معتقد به مذاكره نبود و لذا در بسياري ازمطبوعات جهان موافقت ايران با اروپا بر سر اين مساله را به نوعي شكستي براي آمريكاو سياستهاي جنگ طلبانه بوش تلقي كردند.

وي تصريح كرد: در هر صورت پذيرش اينموضوع براي ما يك امرشيريني نيست؛ ولي مصلحت ما از نظر مسوولين نظام در اين امربوده است.

وي گفت: ما كشور مستقلي هستيم و روي حق استقلال خود تاكيد كردهايم واستفاده صلح آميز از انرژي هستهيي را حق خود دانستهايم.

اين كارشناس مسايلاستراتژيك خاطرنشان كرد: ما بايد با تقويت خود در همه ابعاد توان علمي كشور راافزايش دهيم كه اگر روزي مصلحت دانستيم از اين پروتكل خارج شويم بتوانيم با عواقبآن برخورد مناسب داشته باشيم و توصيه من به همه مردم اين است كه اگر اين پذيرش بهكامشان تلخ آمده با كار و تلاش بيشتر آن را جبران كنند؛ ضمن اين كه دانشمندان ما باكسب فن آوري انرژي هستهيي اقتدار كشور را در ابعاد مختلف به شدت افزايش دادهاند.

وي اذعان داشت: در حقيقت اقتدار نظام پشتوانه علمي، اقتصادي، صنعتي، معنوي ونظامي كشور است كه تاثير فعاليتهاي ديپلماتيك را در جهان افزايش ميدهد و از اينبابت بايد از همه دانشمندان ايراني تقدير كرد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: يكياز دلايلي كه دشمن سعي كند دانشگاه و دانشجويان را به تشنج و هرج و مرج بكشاند، ايناست كه بتوانند آنان را از مسير اصلي و هدف و آرمان انقلاب و نظام دور كنند و همگيطبق فرموده مقام معظم رهبري بايد در زمينه نرم افزاري نهضتي را آغاز نماييم وبتوانيم از كشورهاي پيشرفته پيشي بگيريم

/ 0 نظر / 24 بازدید