پست های ارسال شده در آدر سال 1381

شايسته نيست هر كس از منافع ملي تلقي خود را داشته باشد و بخواهد براساس آن عمل كند

/ اختصاصي/دكتر قديري ابيانه :خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي - خارجيتاريخ: ١٧/٠٩/١٣٨١ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید