دهه پر تلاطم بحران

دهة پرتلاطم بحران

دكتر محمدحسن قديري ابيانه - كارشناس مديريت امور استراتژيك
http://ghadiri.persianblog.ir
Ghadiri@email.com


مندرج در روزنامه قدس 30/10/1381


-------------------------------------------------------------------


حمله آمريكا به عراق قريب الوقوع است و هيچ عاملي نمي تواند مانع اين حمله شود. در حقيقت هدف اصلي آمريكا، خلع سلاح يا سرنگوني رژيم صدام نيست كه در صورت تحقق آن، آمريكا از حمله نظامي اجتناب ورزد. هدف غايي آمريكا، تسلط و بلكه تصاحب منابع نفت عراق است. اين هدف به منابع نفتي عراق محدود نمي گردد و كل خاورميانه را شامل ميگردد و در راستاي هدف كلي تر كه همان نظم نوين جهاني است مي باشد كه به معني سلطه كامل آمريكا بر جهان است.
براي اينكه آمريكا بتواند منابع نفتي را تصاحب كند، بايد سياست گام به گام و متكي به تجاوزات نظامي را در پيش گيرد. براي تداوم سلطه ضرورت ايجاب مي كند كه ژنرال هاي آمريكايي قدرت را در دست بگيرند و كشورهاي نفت خيز را تجزيه كنند و اين عمق استراتژي آمريكا در قبال كليه كشورهاي خاورميانه اي از جمله، ايران، عربستان و حتي تركيه است.
واقعيت اين است كه ما وارد عصر جديدي شده ايم، كه عصر كشورگشايي با تكيه بر قدرت نظامي است. در واقع، جنگ جهاني سوم با اشغال افغانستان آغاز شده است و با تجاوز و اشغال عراق وارد مرحله جديدي خواهد شد.
در اين دهة از قرن بيست و يكم، جهان روي خوش به خود نخواهد ديد، ليكن قرائن و تحولات نشان مي دهد كه در اين دهه، تحولات عظيمي در جغرافياي سياسي منطقه و جهان و بويژه در خاورميانه رخ خواهد داد.
آمريكا در توطئه اش براي سلطه بر جهان، در نهايت شكست خواهد خورد، همانطور كه هيتلر به مقاصد شوم خويش دست نيافت.
تلاشهاي جنگ طلبانه آمريكا، سقوط امپراطوري اش را تسريع خواهد نمود و محوريت غرب، از آمريكا به سمت اروپا نقل مكان خواهد كرد.
در اين بين بر اثر بيداري اسلامي و اوج گرفتن تنفر عمومي عليه آمريكا، دولتهاي دست نشانده آمريكا توسط قيام هاي مردمي در معرض سرنگوني قرار خواهند گرفت و دولتهايي كه حاضر نيستند گوش به فرمان آمريكا باشند، مورد تعرض و توطئه آمريكا واقع خواهند گرديد.
دهه اي پرتلاطم بويژه در خاورميانه در پيش است، ليكن از گرد و غبار بر خواسته از اين دهة پرتلاطم، تمدن اسلامي با قدرت سر بر خواهد آورد و جمهوري اسلامي ايران به دليل انطباق موقعيت ويژه استراتژيك، اقتصادي و سياسي ( ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك و ژئوپوليتيك)و مقاومتي كه مردم و نظام در مقابل زياده خواهي هاي آمريكا از خود نشان خواهند داد، به عنوان محور تمدن اسلامي، از موقعيت و نفوذ بيشتري در منطقه و جهان برخوردار خواهد گرديد.
دهة اول قرن بيست و يكم، دهة جنگ جهاني سوم است. ان شاءا... اين دهه، دهة اوج گيري تمدن اسلامي و افول قدرت آمريكا نيز خواهد بود.
مردم ايران بايد خود را براي گذر موفقيت آميز از اين دهة پرتلاطم و خطرناك آماده كنند. براي موفقيت در اين امر، بايد همه بر كار و تلاش موثر و سازنده خويش در ابعاد مختلف بيافزايند و از اتلاف سرمايه ها در اسراف در مصرف بپرهيزند تا بر توان كشور افزوده شود. وحدت كلمه حول محور اسلام و انسجام كامل حول محور ولايت، لازمه عبور سالم و مطمئن از گردنه هاي خطرناكي است كه با آن مواجه هستيم.

والسلام


/ 0 نظر / 28 بازدید