پيدا كنيد عدالت را !

يارانه بنزين در شهر تهران از بودجه عمراني ملي واستاني 19 استان كشور بيشتر است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دكتر محمد حسن قديري ابيانه – كارشناس مديريت استراتژيك

http://Ghadiri.persianblog.ir

 15/10/1383

در تهران روزانه معادل 13 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود. قيمت هر ليتر بنزين حدود 320 تومان است كه مصرف كننده 80 تومان آن و دولت 240 تومان آن را به عنوان يارانه از بيت المال مي پردازد.

در نتيجه يارانه هر روز بنزين در تهران 3 ميليارد و 120 ميليون تومان و سالانه بيش از 1138 ميليارد تومان است.

اين مبلغ در بودجه سال 1383، بيش از 376 برابر فصل حمايت از مسكن محرومان، بيش از 14 برابر بودجه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و بيش از 9 برابر بودجه عمراني (تملك دارائيهاي سرمايه اي) استا ن تهران و بيش از مجموع بودجه عمراني (تملك دارائيهاي سرمايه اي) 19 استان ايران شامل استان هايتهــــران، اصفهان، مركزي، قزوين، سمنان، يزد، كرمان، همدان، زنجان، اردبيل، آذربايجان شرقي‌، آذربايجان غربي، گيلان، مازندران، گلستان،‌ كردستان، چهار محال و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد‌، ايلام است. جمع بودجه عمراني 19 استان فوق حدود 1095 ميليارد تومان است،‌ حال آنكه يارانه بنزين مصرفي در تهران بيش از 1138 ميليارد تومان مي باشد.

سهم ده درصد از ثروتمندترين افراد جامعه (دهك اول) از يارانه بنزين حدود 40 برابر سهم ده درصد از فقير ترين افراد جامعه (دهك آخر) است. اين در حالي است كه 11 ميليون نفر زير خط فقر و 3 ميليون نفر در فقر مطلق به سر مي برند.  پيدا كنيد عدالت را!!

 

 

 

بودجه ملي و استاني عمراني سال 1383 استان هاي كشور

جمع كل تملك دارئيهاي سرمايه اي (هزار ريال)

   نام  استان

رديف

1,196,800,000

تهــــران

1

838,380,198

اصفهان

2

575,359,521

مركزي

3

334,978,606

قزوين

4

332,098,777

سمنان

5

417,500,000

يزد

6

759,130,338

كرمان

7

515,385,574

/ 0 نظر / 48 بازدید