بنام خدا

شرکت گسترده مردم در انتخابات و پيروزی اصولگرايان را به مردم عزيز کشورمان تبريک عرض می کنم.

همانطور که جناب آقای خاتمی رئيس جمهور در مصاحبه خود در روز انتخابات و قبل گفتند مردم شگفتی آفريدند و نگذاشتند اقليت بر اکثريت حاکميت يابد. با اين انتخابات معلوم شد که اکثريت فعلی در انتخابات، اقليتی بيش نبوده است.

البته انتخابات شورای های شهر و روستا و عدم راه يابی حتی يک نفر از ليست اکثريت مجلی ششم در شورای شهر تهران نشان داد که مدتها پبش اکثريت مجلس ششم به اقليت ناچيزی تبديل شده است.

خوشبختانه نظارت دقيق شورای محترم نگهبان و ممانعت از تقلب باعث شد حقيقت بيش از پيش روشن شود.

حال دولت و رئيس محترم جمهور بايد  نظر اکثريت را رعايت کنند و به آن احترام بگذارند و در کابينه و روش  وعملکرد خود تجديد نظر کنند.

اين پيروزی بر همه مردم ايران مبارک باد.

/ 0 نظر / 28 بازدید