مقايسه اي بين بودجه سال آينده ايران و ژاپن

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت امور استراتژيك
http:// Ghadiri.persianblog.ir
Ghadiri@email.com
-------------------------------


معمولاً اخبار مربوط به بودجة ژاپن با ارقام واحد پول ژاپن يعني «ين» انتشار مي يابد و چون مردم ما با «ين» سر و كار ندارند، متوجه ابعاد بودجة اين كشور نمي شوند. بنا به گزارش روزنامه ها مورخ 1/10/1381 هر دلار آمريكا معادل 49/120 ين ژاپن است. اين رقم مبناي تبديل اعداد و ارقام بودجه ژاپن از ين به دلار در محاسبات زير است. بودجة سال 2003 دولت ژاپن براساس اطلاعات منتشره در جرايد مورخ 1/10/1381 معادل 2/672 ميليارد دلار است كه 3/383 ميليارد دلار آن از طريق اخذ ماليات و 302 ميليارد دلار آن از محل فروش اوراق قرضه است. دولت در اين سال بايد معادل 139 ميليارد دلار به بازپرداخت بدهي هاي دولت از بابت اوراق عرضه فروخته شده اختصاص دهد. ماليات در بودجه سال 2002، معادل 7/10 درصد بيشتر از سال 2003 و حدود 8/424 ميليارد دلار بوده است. 4/29 ميليارد دلار نيز ساير درآمدهاي دولت در بودجه سال 2003 را تشكيل مي دهد.
حال به مقايسه اي بين بودجه ژاپن و ارقام بودجه كشورمان در بودجه سال 1382 مي پردازيم.
كــل بودجه دولت ايران قريب به 86 هزار ميليارد تومان است كه با احتساب هر دلار 800 تومان معادل 4/107 ميليارد دلار مي باشد.
به عبارتي ديگر مردم ژاپن در سال 2003 معادل 5/3 برابر كل بودجه دولت ايران در سال 1382 ماليات پرداخت كرده اند. اين مبلغ بيش از 19 برابر كل ارزش صادرات نفت خام ايران در سال 1381 است. اين در حالي است كه كل بودجه دولت ژاپن در سال 2003 بيش از 6 برابر كل بودجه دولت ايران در سال 1382 و بيش از 33 برابر كل صادرات نفت خام در سال 1381 است.
كسري بودجه دولت ژاپن كه از طريق فروش اوراق قرضه تامين خواهد شد قريب به 3 برابر كل بودجه دولت ايران در سال 1382 و بيش از 15 برابر درآمد ايران از محل صادرات نفت خام مي باشد.
مبلغي كه دولت ژاپن بايد در سال 2003 از بابت اوراق قرضه فروخته شده در سال هاي قبل بپردازد. 22 ميليارد دلار بيشتر از كل بودجه دولت ايران و حدود 7 برابر كل ارزش صادرات نفت خام ايران در سال 1381 است. با توجه به اينكه در لايحه بودجه سال 1382 اخذ مبلغ 67 هزار ميليارد ريال ماليات پيش بيني شده است كه معادل 37/8 ميليارد دلار مي باشد، مي توان گفت كه مردم ژاپن در سال 2003، بيش از 45 برابر مردم ايران به دولتشان ماليات پرداخت خواهند كرد ، حال آنكه ماليات پرداختي در سال 2002، بيش از 50 برابر مالياتي است كه قرار است در ايران براي سال 1382 اخذ گردد.
به عبارت ديگر مالياتي كه امسال مردم ژاپن در 2002 به دولت خود پرداخته اند بيش از 21 برابر درآمد صادرات نفت ايران در سال 1381 و براي سال 2003 بيش از 19 برابر خواهد بود.
پرداخت چنين حجمي از ماليات توسط مردم ژاپن به دولت از محل ثروتي است كه مردم ژاپن در هر سال با كار خود توليد مي كنند.
مردم ژاپن جزو كشورهايي هستند كه مردم آن بالاترين ساعات مفيد كاري را دارند و ژاپن در جنگ جهاني دوم به ويرانهاي تبديل شد و در فقر و نداري به سربرد و مردم آن با حقوق بسيار ناچيز به كار و تلاش پرداختند و ژاپن امروز را بنيانگذاري كردند.
كار و تلاش امروز مردم ژاپن به خاطر دريافت حقوق سطح بالاي آنان نيست. بلكه ارتقاء سطح عمومي حقوق و رفاه و آسايش و قدرت اقتصادي امروز ژاپن نتيجه كار و تلاش خستگي ناپذير مردم ژاپن در طول سال هاي طولاني است. مردم ژاپن هم در زمان فقر و گرسنگي و هم در زمان قدرت بالاي اقتصادي كار كردن را رها نكردند و هيچ بهانه اي براي كم كاري قابل قبول نبود.
فرهنگ قوي كار، در كنار مقتصد بودن و قناعت در هزينه هاي زندگي، چنين قدرت و توان اقتصادي بالايي را براي اين كشور به ارمغان آورده است و اين عليرغم فقدان منابع انرژي است.
اگر ما هم بخواهيم راه پيشرفت اقتصادي ژاپن را طي كنيم و حتي از ژاپن جلو بزنيم، يك راه داريم و آن تقويت فرهنگ و وجدان كاري و افزايش ساعات مفيد كاري از يك طرف و پرهيز از اسراف و رعايت اصل قناعت در مصرف از سوي ديگر. در اين صورت با توجه به منابع غني طبيعي از جمله منابع انرژي و نيز فرهنگ و نظام اسلامي در كشورمان، ميتوان مطمئن بود كه ژاپن را در پيشرفت سريع پشت سر خواهيم گذاشت. انشاءا... والسلام

/ 0 نظر / 69 بازدید