آغازي بر حل مشكل اشتغال

بسمه تعالي
دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت امور استراتژيك
ghadiri@email.com
http://ghadiri.persianblog.ir
25/11/1381در تاريخ 7 تير 1381 طي سلسله مقاله اي در روزنامه اطلاعات نسبت به آمار اشتغال كه ملاك برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار گرفته بود نقدي نوشتم و تاكيد كردم كه آمار دولت مبني بر اينكه در سال هاي 1380 تا 1385 سالانه 916 هزار داوطلب كار خواهند بود غير واقعي است زيرا كه بر طبق سرشماري سال 1375 كه معتبرترين منبع آماري كشور است، طي سالهاي 1375 تا 1380 تعداد 9 ميليون نفر به سن بالقوه فعال مي رسند و اين موضوع براي سالهاي 1380 تا 1385 حدود 5/8 ميليون نفر خواهد بود. لذا احتساب فقط حدود نيمي از اين افراد به عنوان داوطلب كار محاسبه اي غلط و غير واقعي است.
دولت بر اساس آمار اشتباه از داوطلبين كار، هدف خويش را ايجاد حدود 760 هزار شغل در سال ارزيابي كرده بود و تازه با اين شرايط نيز ارزيابي ها اين بود كه در صد بيكاري ثابت خواهد ماند، ليكن تعداد بيكاران افزايش خواهد يافت.
خوشبختانه وزير محترم اقتصاد ودارايي در نشست مورخ 24 اسفند 81 در جمع مسئولين وزارت اقتصاد ودارايي تاكيد كرده است كه در 5 سال آينده 9 ميليون جوياي كار جديد وارد بازار كار مي شوند.
اين واقع بيني مقدمه اي براي حل مشكل بيكاري است. اما هنوز اين واقع بيني در آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي لحاظ نشده است.
اين آمار نشان مي دهد كه بيكاري چه ابعاد خطرناكي را در پيش دارد و چقدر بي توجهي دولت به اين واقعيت زيان آور بوده است.
اميد است دولت اين آمار جديد و واقعي را كه از زبان وزير محترم اقتصاد و دارايي نيز بيان شده است را ملاك برنامه ريزي هاي خود قرار دهد و اطلاع رساني صحيحي نيز در اين رابطه داشته باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید